ลงชื่อเข้าใช้งาน

การศึกษาความพร้อมการจัดบริการคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ที่สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”

- อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
- หัวเรื่อง: เครื่องวัด--ความวัดความดัน
- วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

เลขทะเบียน : 100497
ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพร้อมการจัดบริการคัดกรองโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ที่สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แบบอัตโนมัติในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”
ชื่อผู้แต่ง : อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
ระดับตำแหน่ง: : เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์ : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จำนวนหน้า: 40 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] QC100.5 อ367ก 2562
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2562
วันที่เผยแพร่: 26/10/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract