ลงชื่อเข้าใช้งาน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิก NCD Clinic Plus ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 = Factors Associated with Effectiveness of NCD Clinic Plus development in the health redion 4,2018.

- วุฒิศักดิ์ รักเดช.
- หัวเรื่อง: โรคไม่ติดต่อ.
- วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100443
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานพัฒนาคลินิก NCD Clinic Plus ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 = Factors Associated with Effectiveness of NCD Clinic Plus development in the health redion 4,2018.
ชื่อผู้แต่ง : วุฒิศักดิ์ รักเดช.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2562 [2565].
จำนวนหน้า: 89 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA110 ว839ป 2562 [2565]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 20/07/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract