ลงชื่อเข้าใช้งาน

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มิใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ.2542-2551

- ธัญญาภรณ์ อีเวิส
- หัวเรื่อง: 1. เอชไอวี,การติดเชื้อ -- สตรีในระยะตั้งครรภ์ 2. ซิฟิลิส, การติดเชื้อ -- สตรีในระยะตั้งครรภ์
- วันที่เผยแพร่: 03/05/2566
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เลขทะเบียน : 100435
ชื่อเรื่อง : ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มิใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ.2542-2551
ชื่อผู้แต่ง : ธัญญาภรณ์ อีเวิส
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สระบุรี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 30 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WC503 ธ562ค 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่เผยแพร่: 03/05/2566
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract