ลงชื่อเข้าใช้งาน

การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้ง 5 มิติของการดำเนินงาน.

- กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.
- หัวเรื่อง: เบาหวาน,โรค -- การเฝ้าระวัง.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: เบาหวาน, ความดันโลหิต

เลขทะเบียน : 100380
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้ง 5 มิติของการดำเนินงาน.
ชื่อผู้แต่ง : กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 18 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WK815 ก062ก2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article