ลงชื่อเข้าใช้งาน

โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561 : Behavioral risk factor surveillance system : BRFSS.

- กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.
- หัวเรื่อง: 1. บาดแผลและบาดเจ็บ -- วิจัย. 2. โรคไม่ติดต่อ -- วิจัย.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: โรคจากการบาดเจ็บ

เลขทะเบียน : 100379
ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561 : Behavioral risk factor surveillance system : BRFSS.
ชื่อผู้แต่ง : กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 72 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA300.1 ก062ค 2565
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด:
 
• Full Text Article หรือ Abstract ไม่เป็นไฟล์ PDF