ลงชื่อเข้าใช้งาน

การเฝ้าระวังโรคเบาหวาน: ผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561.

- กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.
- หัวเรื่อง: เบาหวาน,โรค -- การเฝ้าระวัง.
- วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
หมวดหนังสือ: เบาหวาน, ความดันโลหิต

เลขทะเบียน : 100378
ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังโรคเบาหวาน: ผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561.
ชื่อผู้แต่ง : กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2565.
จำนวนหน้า: 50 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WK815 ก062ก 2565.
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 24/11/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract