ลงชื่อเข้าใช้งาน

รายงานผลการประเมินระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ระดับตำบล: Evaluation of sub-district Event - based surveillance systemm.

- ศิริมา ธนานันท์.
- หัวเรื่อง: การเฝ้าระวังโรค -- ไทย (ระดับตำบล).
- วันที่เผยแพร่: 21/12/2563
หมวดหนังสือ: ระบาดวิทยา

เลขทะเบียน : 100281
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ระดับตำบล: Evaluation of sub-district Event - based surveillance systemm.
ชื่อผู้แต่ง : ศิริมา ธนานันท์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ:สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค, 2558 [2563].
จำนวนหน้า: 83 หน้า.
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA950 ศ471ร 2558 [2563]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2558
วันที่เผยแพร่: 21/12/2563
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract