ลงชื่อเข้าใช้งาน

บทเรียนการพัฒนาระบบรายงานโรคไม่ติดต่อในระบบรายงาน 43 แฟ้มผ่าน Health Data Center : HDC ของเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560.

- รัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ.
- หัวเรื่อง: ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ -- โรคไม่ติดต่อ.
- วันที่เผยแพร่: 06/09/2562
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

เลขทะเบียน : 100236
ชื่อเรื่อง : บทเรียนการพัฒนาระบบรายงานโรคไม่ติดต่อในระบบรายงาน 43 แฟ้มผ่าน Health Data Center : HDC ของเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560.
ชื่อผู้แต่ง : รัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นครราชสีมา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, 2561 [2562].
จำนวนหน้า: 45 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] WA110 ร349บ 2561 [2562]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2561
วันที่เผยแพร่: 06/09/2562
ดาวน์โหลด: Full Text Article