ลงชื่อเข้าใช้งาน

การสำรวจความคิดเห็นต่อระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหลังการมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดสระบุรี ปี 2546

- สำเริง พานทอง
- หัวเรื่อง: 1.ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- นโยบายของรัฐ 2. ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- การสำรวจความคิดเห็น
- วันที่เผยแพร่: 05/03/2561
หมวดหนังสือ: ระบาดวิทยา

เลขทะเบียน : 100130
ชื่อเรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นต่อระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานหลังการมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดสระบุรี ปี 2546
ชื่อผู้แต่ง : สำเริง พานทอง
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : สระบุรี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี, 2546
จำนวนหน้า: 52 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] W225.JT3 ส712ก 2546
ที่เก็บ: ห้องสมุดกรมควบคุมโรค
ปีที่พิมพ์: 2546
วันที่เผยแพร่: 05/03/2561
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract