ลงชื่อเข้าใช้งาน

ความสัมพันธ์ของการตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลขูดปากมดลูกในหญิงบริการในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

- เจียรนัย ขันติพงศ์ และคนอื่นๆ.
- หัวเรื่อง: ปากมดลูก -- มะเร็ง.
- วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

เลขทะเบียน : 100308
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลขูดปากมดลูกในหญิงบริการในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่ง : เจียรนัย ขันติพงศ์ และคนอื่นๆ.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียใหม่, [2021]
จำนวนหน้า: 20 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช] WP480 จ721ค [2564]
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่เผยแพร่: 20/01/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article Abstract