ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100299
CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV - infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy.
- Weerawat Manosuthi.
- ชื่อเรื่อง: HIV -- Antiretroviral therapy.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

หน้า: 1

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV - infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


CYP2B6 18492T C Polymorphism compremises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP 2B6 haplotype.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


Healthcare - associated infections at selected hospitals in thailand.
การติดเชื้อในโรงพยาบาล


ผลการดำเนินงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยงานการป้องกัน ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


รายงานวิจัย การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2559.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมAccuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


CYP2B6 18492T C Polymorphism compremises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP 2B6 haplotype.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV - infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (38)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (52)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (10)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (12)
โรคไม่ติดต่อ (23)