ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100199
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย = Public Health Emergency Management of Diseases Prevention and Control in Thailand.
- รพีพรรณ เดชพิชัย.
- ชื่อเรื่อง: 1. การจัดการภาวะฉุกเฉิน -- สาธารณสุข -- ไทย 2. การจัดการภาวะฉุกเฉิน -- แง่การป้องกันและควบคุมโรค -- ไทย
หมวดหนังสือ: โรคติดต่ออุบัติใหม่

 
100198
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญใน๔ดูฝน มิถุนายน - กันยายน 2560.
- ยงเจือ เหล่าศิริถาวร.
- ชื่อเรื่อง: โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อทั่วไป

 
100197
Modelling Infectious Disease Spreading Dynamic via Magnetic Spin Distribution : The Stochastic Monte Carlo and Neural Network Analysis.
- Yongjua Laosiritaworn
- ชื่อเรื่อง: Infectious Disease
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100196
การศึกษาคุณภาพการบริบาลมาตรฐานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กในสถานบริการสาธารณสุข ปี 2549.
- สุนันทา สีโท
- ชื่อเรื่อง: 1. ทางเดินอากาศหายใจ,การติดเชื้อ -- ในวัยเด็ก 2. โรคทางเดินหายใจ
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100195
รายงานผลการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการบูรณาการนิคมโรคเรื้อนปราสาทจังหวัดสุรินทร์ สู่ชุมชนทั่วไป = Participatory Model Development of Integration of Prasart - Leprosy Colony, Surin Province Into General community.
- โกเมศ อนุรัตน์ และคณะ.
- ชื่อเรื่อง: 1. โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม 2. โรคเรื้อน -- การมีส่วนร่วมของชุมชน -- สุรินทร์
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

 
100194
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่าง ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนและในชุมชนทั่วไป กับประชาชนในชุมชน : หลังช่วงกำจัดโรคเรื้อนสำเร็จครบ 20 ปี = Comparison of Guality of Life Between People Affected by Leprosy in L
- โกเมศ อนุรัตน์
- ชื่อเรื่อง: โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

 
100193
HIV - 1 Drug Resistance - Associated Mutations Among Antiretroviral - Naive Thai Patients With Chronic HIV - 1 Infection.
- Weerawat Manosuthi
- ชื่อเรื่อง: HIV -- Antiretroviral Drugs
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100192
Time to Initiate Antiretroviral Therapy Between 4 Weeks and 12 Weeks of Tuberculosis Treatment in HIV - Infected Patients: Results From the TIME Study.
- Weerawat Manosuthi and others.
- ชื่อเรื่อง: 1. Tuberculosis Treatment. 2. Tuberculosis Treatment in HIV - Infected Patients.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100191
Impatc of Pharmacogenetic Markers of CYP2B6, Clinical Factors, and Drug-Drug Interaction on Efavirenz Concentrations in HIV / Tuberculosis - Coinfected Patients.
- Weerawat Manosuthi and others
- ชื่อเรื่อง: 1. HIV -- Drug-Drug Interaction on Efavirenz Concentrations. 2. Tuberculosis -- Drug Interaction on Efavirenz Concentrations.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100190
การสอบสวนผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554.
- พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์
- ชื่อเรื่อง: 1. สมองอักเสบ,โรค -- ผู้ป่วยเด็ก -- ลพบุรี 2. เอนเตอโรไวรัส 71, การติดเชื้อ -- ลพบุรี.
หมวดหนังสือ: โรคไม่ติดต่อ

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานข้างชาติ.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม


Outbreak investigation of dengue with unusual manifestation, ratchaburi province, thailand, mareh 2012.
โรคติดต่อนำโดยแมลง


สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.
ระบาดวิทยา


Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย = Spatial correlation and spot analysis of dengue hemorrhagic fever in thailand.
โรคติดต่อนำโดยแมลงAccuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
โรคติดต่ออุบัติใหม่การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (35)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (51)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (9)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8)
โรคไม่ติดต่อ (23)