ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100249
ผลงานวิชาการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย (Webcam Microscope) นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในจังหวัดแม่ฮ่องสอน =
- อังคณา แซ่เจ็ง
- ชื่อเรื่อง: 1. มาลาเรีย,ไข้ -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ. 2. มาลาเรีย,ไข้ -- การตรวจเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

 
100248
ผลงานวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ชุดตรวจ Fluorescent Spot Test เพื่อคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียในสถานบริการสาธารณสุขห่างไกล ภาคเหนือประเทสไทย.
- อังคณา แซ่เจ็ง.
- ชื่อเรื่อง: 1.มาลาเรีย,โรค -- การป้องกันและควบคุม. 2.มาลาเรีย,โรค -- การตรวจโดย Fluorescent Spot Test.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อนำโดยแมลง

 
100247
รายงานการวิจัย การประเมินผลการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2560.
- ภูโมกข์ อัมพวา.
- ชื่อเรื่อง: 1.การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง. 2.พฤติกรรมสุขภาพ -- ประชาชน.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100246
รายงานการวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา.
- ภูโมกข์ อัมพวา.
- ชื่อเรื่อง: เอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100245
รายงานวิจัย การเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานบริการหญิง จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561.
- ภูโมกข์ อัมพวา.
- ชื่อเรื่อง: 1.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การป้องกันและควบคุม. 2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- พฤติการการติดเชื้อ.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100244
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการติดตาม ควบคุมกำกับ เขตบริการสุขภาพที่ 4.
- ทนุบูรณ์ กองจินดา.
- ชื่อเรื่อง: 1.เว็บแอพพลิเคชั่น -- การพัฒนา -- เขตบริการสุขภาพที่4. 2.การจัดการฐานข้อมูล -- เชตบริการสุขภาพที่ 4.
หมวดหนังสือ: อื่นๆ

 
100243
เอกสารประกอบคำขอประเมินผลงาน ผลงานวิชาการเรื่อง การนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม Version 5.0 มาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค.
- อังคณา ปานะพันธ์ุ.
- ชื่อเรื่อง: 1.การบริหารงานบุคคล -- ฐานข้อมูล. 2.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- บุคลากรกรมควบคุมโรค.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100242
การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรมสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 12 แห่ง.
- โกวิทย์ บุญมีพงศ์.
- ชื่อเรื่อง: อนามัยสิ่งแวดล้อม -- โรงพยาบาล
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100241
การสร้างรูปแบบสมการโครงสร้างในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะวิฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.
- ณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ.
- ชื่อเรื่อง: 1.อนามัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล. 2.การควบคุมอนามัยสิ่งแวดล้อม.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100240
รายงานการศึกษาผลการวิจัยเรื่อง
- กนกพร เมืองชนะ
- ชื่อเรื่อง: 1.เอชไอวี -- การรักษาด้วยยา 2.เอชไอวี -- การรักษาด้วยยาProtease Inhibitors
หมวดหนังสือ: เภสัชกรรม

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานข้างชาติ.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม


Outbreak investigation of dengue with unusual manifestation, ratchaburi province, thailand, mareh 2012.
โรคติดต่อนำโดยแมลง


สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.
ระบาดวิทยา


Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย = Spatial correlation and spot analysis of dengue hemorrhagic fever in thailand.
โรคติดต่อนำโดยแมลงAccuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
โรคติดต่ออุบัติใหม่การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (35)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (51)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (9)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8)
โรคไม่ติดต่อ (23)