ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100262
รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.
- กมล จันทรา.
- ชื่อเรื่อง: การจัดเก็บเอกสาร -- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100261
รายงานการศึกษา ผลกระทบจากการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบีืในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ ต่ออัตราการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีในเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอับเสบบี.
- ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.
- ชื่อเรื่อง: 1.การฉีดวัคซีน. 2.ตับอักเสบบี,ไวรัส. 3.วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - ไอกรน -- ผลกระทบ.
หมวดหนังสือ: วัคซีน

 
100260
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโจขทัย).
- ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ.
- ชื่อเรื่อง: 1.วัคซีน. 2.ท้องร่องในทารก -- การป้องกันและควบคุม. 3.โรต้าไวรัส,การติดเชื้อ.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100256
การประเมินประสิทธฺผลการพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2561.
- ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์.
- ชื่อเรื่อง: โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม. 2.การประเมินสถานบริการโรคเรื้อน.
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

 
100255
การจัดทำยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย.
- ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง.
- ชื่อเรื่อง: 1.เกลือ -- การลดปริมาณ. 2.โซเดียม -- การลดปริมาณ.
หมวดหนังสือ: เบาหวาน, ความดันโลหิต

 
100254
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ชื่อเรื่อง: 1. โรคเรื้อน. 2.โรคเรื้อน -- การป้องกันและควบคุม.
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

 
100253
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา : ประยุกต์ใช้การประเมินผลการถ่ายระดับตัวชี้วัด.
- นิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์.
- ชื่อเรื่อง: 1.การประเมินผลงาน -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา. 2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา -- บุคลากร -- การบริหารงานบุคคล.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100252
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบ KTB Corporate Online สำหรับกองคลัง กรมควบคุมโรค.
- วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
- ชื่อเรื่อง: ระบบการจัดการข้อมูล -- แง่การเงิน กองคลัง กรมควบคุมโรค.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100251
ผลงานเอกสารวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online).
- วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
- ชื่อเรื่อง: 1.การเงิน -- นโยบายของรัฐ. 2.การเบิกใช้เงิน -- ระบบอิเล็กทรอนิกส์.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 
100250
ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางตรวจสอบการบริหารเงินบำรุง.
- จุไรรัตน์ คุณาพิสิฐกุล.
- ชื่อเรื่อง: 1.กรมควบคุมโรค -- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -- วิจัย. 2.การบริหารค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุง.
หมวดหนังสือ: การบริหาร

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานข้างชาติ.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม


Outbreak investigation of dengue with unusual manifestation, ratchaburi province, thailand, mareh 2012.
โรคติดต่อนำโดยแมลง


สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.
ระบาดวิทยา


Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย = Spatial correlation and spot analysis of dengue hemorrhagic fever in thailand.
โรคติดต่อนำโดยแมลงAccuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
โรคติดต่ออุบัติใหม่การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (35)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (51)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (9)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8)
โรคไม่ติดต่อ (23)