ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100301
Healthcare - associated infections at selected hospitals in thailand.
- Weerawat Manosuthi.
- ชื่อเรื่อง: Infections born in the hospital.
หมวดหนังสือ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล

 
100300
CYP2B6 18492T C Polymorphism compremises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP 2B6 haplotype.
- Weerawat Manosuthi.
- ชื่อเรื่อง: 1.HIV -- Antiretroviral therapy. 2.Tuberculosis -- Antiretroviral therapy.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100299
CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV - infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy.
- Weerawat Manosuthi.
- ชื่อเรื่อง: HIV -- Antiretroviral therapy.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100298
รายงานวิจัย เรื่อง ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ในแรงงานข้ามชาติเมียนมา กัมพูชา และลาวในประเทสไทย.
- สมคิด ไกรพัฒนพงศ์.
- ชื่อเรื่อง: 1.คอตีบ,โรค -- แรงงานข้ามชาติ. 2.หัด,โรค -- แรงงานข้ามชาติ. 3.หัดเยอรมัน,โรค -- แรงงานข้ามชาติ.
หมวดหนังสือ: โรคติดต่อจากการสัมผัส

 
100297
รายงานวิจัย การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2559.
- เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์.
- ชื่อเรื่อง: 1.เมลิออยโดลิส -- การเฝ้าระวัง. 2.การติดเชื้อ.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100296
ผลการดำเนินงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยงานการป้องกัน ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
- ทำเนียบ สังวาลประกายแสง.
- ชื่อเรื่อง: 1.เอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม. 2.โรงติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การรักษา.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100295
Significant intolerability of efavirenz in HIV occupational postexposure prophylaxis.
- surasak wiboonchutikul.
- ชื่อเรื่อง: Aids -- Prevention and control.
หมวดหนังสือ: โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 
100294
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติกับปริมาณตะกั่วในเลือดของคนงานในโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จังหวัดนครสวรรค์.
- สันติ เกิดทองทวี.
- ชื่อเรื่อง: 1.ตะกั่ว -- ในเลือด. 2.การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม -- แง่อนามัย. 3.แบตเตอรี่ -- การกำจัดของเสีย.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 
100293
การทบทวนผลการใช้ SOS score ลดอัตราการเสียชีวิตจากภสวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย.
- สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข.
- ชื่อเรื่อง: 1.โรคเรื้อน. 2.ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิต -- โรคเรื้อน.
หมวดหนังสือ: โรคเรื้อน

 
100292
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในระดับพื้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561.
- ภัคนี สิริปูชกะ.
- ชื่อเรื่อง: 1.สภาพแวดล้อมการทำงาน -- การบริหารจัดการ. 2.ความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ.
หมวดหนังสือ: โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

 

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV - infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


CYP2B6 18492T C Polymorphism compremises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP 2B6 haplotype.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


Healthcare - associated infections at selected hospitals in thailand.
การติดเชื้อในโรงพยาบาล


ผลการดำเนินงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยงานการป้องกัน ควบคุมดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


รายงานวิจัย การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2559.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม



Accuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


CYP2B6 18492T C Polymorphism compremises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP 2B6 haplotype.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV - infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



การติดเชื้อในโรงพยาบาล (1)
การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (38)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (52)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (10)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (12)
โรคไม่ติดต่อ (23)