ลงชื่อเข้าใช้งาน

ผลงานเอกสารวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online).

- วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
- หัวเรื่อง: 1.การเงิน -- นโยบายของรัฐ. 2.การเบิกใช้เงิน -- ระบบอิเล็กทรอนิกส์.
- วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
หมวดหนังสือ: การบริหาร

เลขทะเบียน : 100251
ชื่อเรื่อง : ผลงานเอกสารวิชาการ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online).
ชื่อผู้แต่ง : วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์.
ระดับตำแหน่ง: : ชํานาญการพิเศษ
สำนักพิมพ์ : นนทบุรี: กองคลัง กรมควบคุมโรค, 2561.
จำนวนหน้า: 86 หน้า
เลขเรียกหนังสือ: [อวช.] HG201 ว321ก 2561
ที่เก็บ: -
ปีที่พิมพ์: 2561
วันที่เผยแพร่: 28/09/2565
ดาวน์โหลด: Full Text Article