ลงชื่อเข้าใช้งาน
ล้าง
100286
รายงานผลการศึกษา เรื่อง การประเมินผลความครอบคลุมของการตรวจวัณโรคดื้อยาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง.
- จุฑาพัฒฯ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
- ชื่อเรื่อง: วัณโรค -- การรักษา.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100285
สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการทำงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบ SSF ปีที่ 2.
- จุฑาพัฒฯ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
- ชื่อเรื่อง: วัณโรค -- การดูแล.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100273
ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องของผู้ป่วยวัณโรคในช่องท้องที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร.
- ปัญรส คงปัญญา.
- ชื่อเรื่อง: 1.วัณโรค -- การติดเชื้อ. 2.เอชไอวี -- ภาวะแทรกซ้อน -- การรักษา.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100270
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป.
- วิลาวรรณ สมทรง.
- ชื่อเรื่อง: 1.วัณโรค. 2.วัณโรค -- การรักษา.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100264
การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการปัญหาวัณโรคโดยบูรณาการงานเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดระนอง= The model development of tuberculosis management process by integration network in Ranong Province.
- ถวิล หนูวงศ์.
- ชื่อเรื่อง: วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100233
การป้องกันและควบคุมวัณโรคในสถานกักตัวคนต่างด้าว.
- วชิรพันธ์ ชัยนนถี.
- ชื่อเรื่อง: 1. วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม 2. วัณโรค -- สถานกักตัวคนต่างด้าว.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100226
รูปแบบการค้นหาวัณโรคในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 11 = Model of screening TB in prison in heath service region 11.
- กมลวรรณ อิ่มด้วง.
- ชื่อเรื่อง: วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100224
การถอดบทเรียนความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจรของจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2557 - 2558.
- สายรุ้ง กันทวรรณ์.
- ชื่อเรื่อง: 1. วัณโรค -- การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย 2. วัณโรค -- การดูแลผู้ป่วย
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 
100211
การเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับการทดสอบความชำนาญ การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Mycobacterium ที่รวดเร็วด้านอณูชีววิทยา.
- ชนัฎตรี ก่ำดี.
- ชื่อเรื่อง: 1. วัณโรค -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ 2. วัณโรค -- การติดเชื้อ Mycobacterium.
หมวดหนังสือ: วัณโรค

 

หน้า: 1

 
 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของแรงงานข้างชาติ.
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม


Outbreak investigation of dengue with unusual manifestation, ratchaburi province, thailand, mareh 2012.
โรคติดต่อนำโดยแมลง


สถิติเบื้องต้นสำหรับนักระบาดวิทยา ภาคสนาม.
ระบาดวิทยา


Seroprevalence of varicella-zoster antibodies in a thai population.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย = Spatial correlation and spot analysis of dengue hemorrhagic fever in thailand.
โรคติดต่อนำโดยแมลงAccuracy performance of an oral fluid-based HIV rapid diagnostic test to scale up the opportunity for Treatment and Prevention in Thailand.
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


AIDS Zero Portal = เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของเอดส์.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Chronic kidney disease incidence and survival of thai HIV - infected patients.
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Depression and anxiety were low amongst virally suppressed, long - term treated HIV-infected individuals enrolled in a public sector antiretroviral program in Thailand
โรคติดต่อจากการสัมผัส


Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus a Subtype H5N1.
โรคติดต่ออุบัติใหม่การบริหาร (16)
การบาดเจ็บและจมน้ำ (1)
การพยาบาลผู้ป่วย (12)
ระบาดวิทยา (4)
วัคซีน (1)
วัณโรค (9)
อื่นๆ (40)
เบาหวาน, ความดันโลหิต (2)
เภสัชกรรม (1)
แอลกอฮอล์ (2)
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (35)
โรคติดต่อจากการสัมผัส (51)
โรคติดต่อทั่วไป (17)
โรคติดต่อนำโดยแมลง (41)
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (15)
โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน (2)
โรคเรื้อน (9)
โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8)
โรคไม่ติดต่อ (23)